Kauno mieste ir apskrityje kartu su partneriais renovuoti 11 gyvenamieji ir visuomeninės paskirties pastatai. Bendra projektų vertė 2.5 mln. EUR. Atlikti techninių ir darbo projektų parengimo, fasado sienų, cokolio šiltinimo, nuogrindos sutvarkymo, naujos stogo dangos įrengimo, sutapdintų ir šlaitinių stogų šiltinimo, perdangos į vėdinamą pastoge šiltinimo, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymo, šilumos daliklinės apskaitos sistemos įdiegimo, balkonų ar lodžijų įstiklinimo, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimo ir naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimo pagal vieną projektą, butų ir kitų patalpų langų keitimo į mažesnio šilumos pralaidumo langus, laiptinių lauko durų keitimo, įskaitant apdailos darbus, susijusius su visais atliekamais darbais, ventiliacijos sistemų pertvarkymo, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių pertvarkymo, nuotekų ir lietaus šalinimo sistemų pertvarkymo, elektros instaliacijos atnaujinimo darbai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *