Biržų mieste kartu su partneriais renovuoti 9 gyvenamieji namai. Bendra projektų vertė 3.086.860 EUR. Atlikti techninių ir darbo projektų parengimo, fasado sienų, cokolio šiltinimo, nuogrindos sutvarkymo, naujos stogo dangos įrengimo, sutapdintų ir šlaitinių stogų šiltinimo, perdangos į vėdinamą pastoge šiltinimo, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymo, šilumos daliklinės apskaitos sistemos įdiegimo, balkonų ar lodžijų įstiklinimo, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimo ir naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimo pagal vieną projektą, butų ir kitų patalpų langų keitimo į mažesnio šilumos pralaidumo langus, laiptinių lauko durų keitimo, įskaitant apdailos darbus, susijusius su visais atliekamais darbais, ventiliacijos sistemų pertvarkymo, rekuperatorių įrengimo, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių pertvarkymo, nuotekų ir lietaus šalinimo sistemų pertvarkymo, elektros instaliacijos atnaujinimo darbai.